legislativa kojom je uređena arhivska djelatnost u skladu je sa ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine. Ista je donesena na nivou države, entiteta i kantona.

Kantonalna legislativa (Tuzlanski kanton)

Državna legislativa (Arhiv Bosne i Hercegovine)

Federalna legislativa (nivo Federacije BiH)

Ostali pravni okviri:

Međunarodni standardi